Zadzwoń (+48) 42 239 20 30

Regulamin korzystania z karnetu

na pakiet wizyt w Poradni Zdrowia Psychicznego MEDSOLVER

1. Klient wykupujący pakiet wizyt otrzymuje karnet, który jest potwierdzeniem dokonania zapłaty za pakiet i umożliwia pacjentowi wejście na kolejne wizyty objęte pakietem.

2. Karnet jest dokumentem imiennym i pozwala na korzystanie z usług Poradni Zdrowia Psychicznego MEDSOLVER jedynie osobie, która go zakupiła i której dane zostały zamieszczone na pierwszej stronie.

3. Karnet może być zrealizowany wyłącznie na jeden rodzaj usługi zgodnie z ofertą karnetów wskazaną w pkt. 4 Regulaminu. W przypadku, gdy Klient chce skorzystać z innego rodzaju usługi jest zobowiązany wykupić odpowiednią wizytę indywidualną lub kolejny karnet zgodnie z obowiązującymi cennikiem wizyt indywidualnych i ofertą karnetów.

4. Oferta karnetów w Poradni Zdrowia Psychicznego MEDSOLVER

a. Pakiet 4 wizyt terapii indywidualnej dla dorosłych w cenie 400 zł,

b. Pakiet 4 wizyt zajęć indywidualnych dla dzieci w cenie 300 zł,

c. Pakiet 4 wizyt terapii partnerskiej/ rodzinnej/ mediacji w cenie 560 zł.

d. Pakiet 4 wizyt terapii grupowej w cenie 250 zł.

5. Terminy wszystkich 4 wizyt (w zależności od wykupionego pakietu) są ustalane z Pacjentem i wpisywane w karnecie z góry (tj. w momencie zakupu pakietu).

6. Zmiana terminu wizyt możliwa jest wyłącznie w okresie obowiązywania wykupionego karnetu. Poradnia Zdrowia Psychicznego MEDSOLVER zastrzega sobie możliwość odmowy zmiany terminu wizyty w przypadku, gdy mogłoby to spowodować znaczne trudności organizacyjne w funkcjonowaniu placówki. Zmiana terminu wizyty dokonywana jest za pośrednictwem Rejestracji pod nr tel. 42 2392030.

7. Wizyta, której termin został zmieniony i która nie odbyła się w nowym terminie z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, przepada i nie przysługuje zwrot jej kosztów.

8. Poradnia Zdrowia Psychicznego MEDSOLVER w razie nagłych wypadków zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z Pacjentem oczekującym na wizytę objętą wykupionym pakietem wizyt w celu przełożenia terminu wizyty lub poinformowania Pacjenta o nieobecności jego terapeuty.

9. Wykupiony karnet stanowi własność pacjenta i zawiera następujące dane: numer karnetu, imię i nazwisko pacjenta, terminy wizyt wraz z wyznaczoną godziną, potwierdzenia wizyt – wystawiane po zakończeniu każdej kolejnej wizyty, termin do którego karnet jest ważny, potwierdzenie zapłaty.

10. Po każdorazowej wizycie Pacjent otrzymuje wpis w Karnecie potwierdzający jej odbycie.

11. Ważność karnetu wygasa po wyczerpaniu ilości wizyt, lecz nie później niż w dniu określającym termin który upływa 3 miesiące od daty pierwszej wizyty.

12. Pacjent decydujący się na zakup karnetu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.   

13. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.medsolver.pl oraz w rejestracji poradni. Poradnia ma obowiązek okazania regulaminu Pacjentowi na każde jego żądanie.

14. Poradnia Zdrowia Psychicznego MEDSOLVER zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 14 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu do wglądu w siedzibie placówki oraz na stronie internetowej www.medolver.pl.

Pakiety wizyt wykupione przed wejściem w życie nowego Regulaminu, realizowane są na podstawie regulaminu dotychczasowego.